Geodeetilised tööd planeeringuteks ja ehituslikuks projekteerimiseks. Geodeetilised tööd teostatakse eesmärgiga saada vajalikke lähteandmeid eelkõige maa-alade planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks. Geodeetiliste tööde tulemusena koostatakse uurimistööde aruanne koos digitaalse maa-ala plaaniga (geodeetiline alusplaan), kuhu on kantud maapealne situatsioon koos maa-aluste tehnovõrkudega ning maapinna elementide kõrgused ja vajadusel ka maa-aluste tehnovõrkude uurimisandmed:

Ehitusgeodeesia

Ehitusjärgsed teostusmõõdistamised, mille tulemusena saadakse ehitisregistri kandeks vajalik asukohateave valminud ehitiste (hooned, trassid, teed jne) kohta. Teostusmõõdistamise eesmärk on ehitise või selle osa asendi ja tehniliste karakteristikute fikseerimine ning dokumenteerimine (teostusjoonis).

Ehituseelsed mahamärkimistööd hoonete (hoone telgede ehk vundamendi mahamärkimine), teede, platside, trasside ning muude ehitiste ja rajatiste projektijärgse asukoha määramiseks looduses.

Geodeetiliste töödele esitatavad nõuded on kehtestatud 14.04.2016 Majandus- ja taristuministri määrusega nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded.

Teenuste hinnad sõltuvad tööde iseloomust (näiteks vundamendi telgede märkimise hinnad algavad 150 eurost, geodeetilise alusplaani koostamise hinnad alates 200 eurost). Täpse hinnapakkumise saamiseks palume saata informatsioon e-mailile geobaltica@geobaltica.ee ja Teile vastatakse 24 tunni jooksul.

Vaata teostatud töid